ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดี, 22 กรกฎาคม 2564 10:59

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มีความประสงค์ขอความอนุเคาระห์ท่านประชาสัมพันธ์แจ้งการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ