สำนักงานปลัด

นางสาวบุญเกื้อ พูลเพิ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 083-9330788

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวนุชรี วิจิตรพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

สิบเอกเมืองมนต์ ทุมมากร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


จ่าสิบเอกพิชญพงษ์ ทวีวัชรนันทน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวพิกุล สิมมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

นายโอภาส เสนานนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวดารวดี กองแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอุดมทรัพย์ โสสว่าง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวบุษยา ศิริษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววราภรณ์ กล่ำพุทธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเจริญรัฐ โพธิทัดย์

คนงานทั่วไป

นายจักรเพชร พาสง่า

คนงานทั่วไป

นายวัชรพงษ์ แจ่มใส

คนงานทั่วไป

นางสาวอภิญญา เสนานนท์

คนงานทั่วไป

นายเสงี่ยม เวชกุล

คนงานทั่วไป

นายวัฒนา สุขลา

คนงานทั่วไป

นายพิชิต ธนจุฬานนท์

คนงานทั่วไป

นายลึก เต็มประโคน

นักการภารโรง

นางเก้า มาลัย

แม่บ้าน

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ