สำนักงานปลัด

นางสาวบุญเกื้อ พูลเพิ่ม

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 083-9330788

พนักงานส่วนตำบล

จ่าเอกพิชญพงษ์ ทวีวัชรนันทน์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


สิบเอกเมืองมนต์ ทุมมากร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวนุชรี วิจิตรพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายวรรธนชัย งามแสง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายโอภาส เสนานนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวพิกุล สิมมา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน

นางสาวดารวดี กองแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวบุษยา ศิริษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววราภรณ์ กล่ำพุทธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเจริญรัฐ โพธิทัดย์

คนงานทั่วไป

นายวัชรพงษ์ แจ่มใส

พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)

นายเสงี่ยม เวชกุล

คนงานทั่วไป

นางสาวอภิญญา เสนานนท์

คนงานทั่วไป

นายวัฒนา สุขลา

พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายพิชิต ธนจุฬานนท์

พนักงานช่วยชีวิตคน (ทักษะ)

นายลึก เต็มประโคน

นักการภารโรง

นางเก้า มาลัย

แม่บ้าน

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ