วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

     วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) หมายถึง เพื่อแสดงถานการณ์ในอุดมคติ

“ถนนไร้ฝุ่น ชุมชนปลอดภัย พัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นงานพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ (คือเราต้องทำอะไรถึงจะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้)

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งให้ได้มาตรฐาน
 2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 4. ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและการศึกษา
 5. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง

 

เป้าประสงค์ (goal)

 1. การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
 2. การส่งเสริมการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร
 4. การพัฒนาสร้างความเป็นธรรมในสังคม
 5. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
 6. การพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง

 

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ