ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 12 เมษายน 2566  นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันผู้สูงอายุ วันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ เพื่อร่วมรณรงค์ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ นอกจากจะทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าตามวิถีชาวพุทธแล้ว กิจกรรมสำคัญคือการรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และการแสดงบนเวที ณ วัดบ้านเก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

       วันที่ 31 มีนาคม 2566 พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนปฐมวัยทั้ง 4 แห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขามเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่าขาม โดยมีนายชาตรี๊  ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เป็นประธาน และมีนางสาวนิตยตา  ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดฯ เป็นผู้มอบวุฒิบัติ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ไดัเพิ่มทักษะและพัฒนาการอีกขั้นในการก้าวเข้าสู่ระดับปฐมวัยโรงเรียนประถมศึกษาต่อไป

       วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดอบรมโครงการให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเก่าขามจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าขาม, โรงเรียนบ้านคำกลาง, โรงเรียนบ้านโนนสูง และโรงเรียนบ้านหนองทัพ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอบรม

       กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณตนของคณะผู้บริหาร นำโดยนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นการสร้างความรู้รักสามัคคีในองค์กร แจ้งข้อราชการต่าง ๆ ก่อนปฏิบัติหน้าที่  

       วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วย นายนพเมศฐ์ วุฒิศักดิ์สิริ ท้องถิ่นอำเภอน้ำยืน นายพีรดนย์ โรจน์จิรหิรัญ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นฯ ได้ลงพื้นที่ อบต.เก่าขาม ในกิจกรรมถังขยะเปืยกลดโลกร้อน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายก อบต. นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างร อบต.เก่าขาม และผู้นำชุมชน เพื่อหารือในขัอราชการต่างๆ ตามหนังสือสั่งการฯ และเตรียมความพร้อม ร่วมกิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เพื่อขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก และเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ อบต.เก่าขาม ได้ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเก่าขาม ได้สาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนด้วย 

       วันที่ 7 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายชาตรี๊ ศรีชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมคณะผู้บริหาร จัดนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง พร้อมรับรางวัลและร่วมเสนาวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2565  

       วันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.เก่าขาม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และสมาชิก อปพร. ตำบลเก่าขาม เข้าร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิ ภาพอยู่ตลอดเวลา  

       วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวิทยา มูลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน, นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม, นางกมลรัตน์ ปัตถาสาย, นายสมศักดิ์ บุญประชุม, นายประสงค์ กุระโท กำนันตำบลเก่าขาม ร่วมกิจกรรม ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พลัง (บวร) จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนและกิจกรรม 1 ตำบล 1 วัด ผลิตคลังยา คลังอาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ คณะครูนักเรียน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานและประชาชนทั่วไป ณ วัดบ้านเก่าขาม ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน บำรุงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

       องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ และกลุ่มที่พักรักษาตัวซึ่งหายป่วยจากโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องกักตัว โดยมอบผ่านผู้นำชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือต่อไป 

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม 

      วันที่ 11-17 เมษายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนาชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่พนักงานบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลเก่าขาม ผู้นำชุมชน ตั้งจุดบริการประชาชน จุดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  จุดหน้าวัดบ้านเก่าขาม  และจุดบ้านคำกลาง เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนให้ถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

No Gift Policy

      

              No Gift Policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มีนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล

 

      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

      วันที่ 26 พฤษภาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยนาชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชาอาสาปลูกต้นไม้ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ณ ลำห้วยดินดำ บ้านหนองปลาดุก ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  เวลา  08.00-17.00 น. เลือกตั้ง อบต. ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส  เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ  บัตรนายก กากบาท ได้หมายเลขเดียว บัตรสมาชิก กากบาทได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตพึงมี

            โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

      เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดย นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater Bank) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดย นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater Bank) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดย นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จัดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

 

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ