ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 7 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายชาตรี๊ ศรีชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมคณะผู้บริหาร จัดนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง พร้อมรับรางวัลและร่วมเสนาวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2565  

       วันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.เก่าขาม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และสมาชิก อปพร. ตำบลเก่าขาม เข้าร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิ ภาพอยู่ตลอดเวลา  

       วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวิทยา มูลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน, นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม, นางกมลรัตน์ ปัตถาสาย, นายสมศักดิ์ บุญประชุม, นายประสงค์ กุระโท กำนันตำบลเก่าขาม ร่วมกิจกรรม ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พลัง (บวร) จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนและกิจกรรม 1 ตำบล 1 วัด ผลิตคลังยา คลังอาหาร พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ คณะครูนักเรียน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พนักงานและประชาชนทั่วไป ณ วัดบ้านเก่าขาม ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน บำรุงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

       องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ และกลุ่มที่พักรักษาตัวซึ่งหายป่วยจากโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องกักตัว โดยมอบผ่านผู้นำชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือต่อไป 

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครจราจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม 

      วันที่ 11-17 เมษายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนาชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่พนักงานบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลเก่าขาม ผู้นำชุมชน ตั้งจุดบริการประชาชน จุดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  จุดหน้าวัดบ้านเก่าขาม  และจุดบ้านคำกลาง เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนให้ถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

No Gift Policy

      

              No Gift Policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม มีนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล

 

      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม จัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

      วันที่ 26 พฤษภาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยนาชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ ร่วมปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชาอาสาปลูกต้นไม้ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" ณ ลำห้วยดินดำ บ้านหนองปลาดุก ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  เวลา  08.00-17.00 น. เลือกตั้ง อบต. ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส  เข้าคูหารับบัตร 2 ใบ  บัตรนายก กากบาท ได้หมายเลขเดียว บัตรสมาชิก กากบาทได้ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตพึงมี

            โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2563 

 

      เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดย นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater Bank) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดย นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้การต้อนรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เดินทางมาศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater Bank) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดย นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จัดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

      โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต

 

      โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2563

      ”เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดย นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2564

      องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เชิญชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อายุยืนนาน โรคภัยไม่เบียดเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ