กองคลัง

นางสังวร ทองสิงห์

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 081-8782102

พนักงานส่วนตำบล

นางสาวจรูญรัตน์ ประทาน

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวนิตยา เชื้ออ่อน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวยุพิน พรอินทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายสุริยะ กองกูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวมะลิสอน หวังสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุวดี สักกะโส

คนงานทั่วไป

นายสุทธิรักษ์ พลศรี

จ้างเหมาบริการ

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ