สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมาโนชญ์ ทัดเทียม

ประธานสภา

นายมนตรี ริทัศน์โส

รองประธานสภา

นายศุภวัฒน์ ปกครอง

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นางเพ็ญศรี บุปผา

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายแวง ประทาน

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายศุภวัฒน์ ปกครอง

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายวิสาร วงสิงห์

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายพรมมา โมตะมะ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายอุดม มะลิหอม

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางมุลณี เกษเจริญคุณ

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายเกียรติศักดิ์ เชิงรัมย์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายเมืองมนต์ สักกะโส

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายมนตรี ริทัศน์โส

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายบุญล้ำ ขันชะลี

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายมาโนชญ์ ทัดเทียม

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายทวาย ป้อมน้อย

ส.อบต. หมู่ที่ 13

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ