สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายมาโนชญ์ ทัดเทียม

ประธานสภา

นายมนตรี ริทัศน์โส

รองประธานสภา

นายศุภวัฒน์ ปกครอง

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นางเพ็ญศรี บุปผา

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายแวง ประทาน

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายศุภวัฒน์ ปกครอง

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายวิสาร วงสิงห์

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายพรมมา โมตะมะ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายอุดม มะลิหอม

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นางมุลณี เกษเจริญคุณ

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายเกียรติศักดิ์ เชิงรัมย์

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายเมืองมนต์ สักกะโส

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายมนตรี ริทัศน์โส

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายบุญล้ำ ขันชะลี

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายมาโนชญ์ ทัดเทียม

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายทวาย ป้อมน้อย

ส.อบต. หมู่ที่ 13

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ