ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตรวจประเมินเชิงลึกรอบสุดท้าย)

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ต้อนรับ นายบดินทร์ เกษมศานติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอน้ำยืน และคณะกรรมการตรวจประเมินสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี(ประเภทโดดเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตรวจประเมินเชิงลึกรอบสุดท้าย)

[ 11-08-2566 ] Hits:33

การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  วันที่ 4 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินจากคณะตรวจประเมินเชิงลึก สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ประเภทโดดเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

[ 04-08-2566 ] Hits:33

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

   วันที่ 27 ก.ค.2566 นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและรช่วยกันทำความสะอาด ณ วัดบ้านเก่าขาม

[ 27-07-2566 ] Hits:43

โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566

       วันที่ 17 กรกฎาคม  2566  นายบุญสูง มุทาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร่วนตำบลเก่าขาม โดยมีสิบตำรวจโทเรืองกิตติ์ อังกรรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

[ 17-07-2566 ] Hits:47

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ