กองช่าง

นางสาวมุจลินท์ วงศ์ละกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. โทร. 064-8366496

พนักงานส่วนตำบล

-ว่าง -

นักจัดการงานช่าง

-ว่าง -

นายช่างโยธา

-ว่าง -

นายช่างเขียนแบบ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายรุ่งอรุณ ภูวนาถ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายยุทธการ โชคนัต

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นางสาวศรัญญา ภาชะรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรเชษฐ์ วิสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายนิรันด์ จงเจริญ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ