กองช่าง

นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 083-6749595

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายรุ่งอรุณ ภูวนาถ

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายยุทธการ โชคนัต

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นางสาวศรัญญา ภาชะรัตน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุรเชษฐ์ วิสาร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

นายลม ชื่นชมยิ่ง

คนงานทั่วไป

นายนิรันด์ จงเจริญ

เจ้าเหมาบริการ

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ