กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมุจลินท์ วงศ์ละกุล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร. 064-8366496

พนักงานส่วนตำบล

นายธีรพันธุ์ ทองสุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ข้าราชการครู

นายศักดิ์พยัคฆ์ แก่นอินทร์

ครูชำนาญการ
หัวหน้า ศพด. วัดบ้านเก่าขาม

นางจิรดา ดอกจันทร์

ครูชำนาญการ
หัวหน้า ศพด. บ้านคำกลาง

นางสาวสมจิต สมแสวง

ครูชำนาญการ
หัวหน้า ศพด. วัดบ้านโนนสูง

นางสาวนิศากร มะลิหอม

ครูชำนาญการ
หัวหน้า ศพด. บ้านหนองทัพ

นายนาวา สิริษา

ครูชำนาญการ

นางคำกอง ประทาน

ครูชำนาญการ

นางปราณี ไพวัน

ครูชำนาญการ

นางเกตยา สิงห์สู่

ครูชำนาญการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายศุภกิตติ์ อินทะมาตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน

นางสาวประวีณา พรมโสภา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางฉวีวรรณ กิ่งมาลา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางเรืองลักษณ์ แก่นอินทร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางศศิมาภรณ์ สารีที

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุวรรณ์ คำไส

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอ้อยใจ งาสุ้ย

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวสายชล ทุมมากร

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นางสาวกมลพรรณ อ่างมณี

จ้างเหมาบริการ
(ปฎิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก)

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ