คณะผู้บริหาร

นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 063-6353436

นายบุญสูง มุทาพร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 083-3864226

นายปรีชา จันทร์ประชู

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 061-0982453

นายวิชัย สาแก้ว

เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 089-2838345

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ