ประกวดราคาจ้างก่อน้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองทัพ-หนองเทา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2562 15:26

               ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อน้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองทัพ-หนองเทา หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ