การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565 10:39

       วันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.เก่าขาม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และสมาชิก อปพร. ตำบลเก่าขาม เข้าร่วม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีประสิทธิ ภาพอยู่ตลอดเวลา  

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ