การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2566 14:50

  วันที่ 4 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินจากคณะตรวจประเมินเชิงลึก สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี (ประเภทโดดเด่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ